top of page

Inspraak en zeggenschap

Zorg@home vindt het belangrijk cliënten te betrekken bij het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Wij streven hierbij naar een zo groot mogelijke tevredenheid van onze cliënten. De inbreng van ervaringen, meningen en inzichten van de cliënt is hierbij van grote waarde.

 

Hieronder leest u op welke manieren Zorg@home vormgeeft aan de principes van zeggenschap en inspraak.

Inspraakregeling

Zeggenschap

De cliënt heeft zeggenschap over de wijze waarop de ondersteuning wordt uitgevoerd. Op individueel niveau heeft de cliënt direct invloed op de wijze hoe, waar en wanneer de zorg plaatsvindt. Die invloed komt onder meer terug in het opstellen van het ondersteuningsplan. Hier heeft de client zeggenschap over. De cliënt heeft het recht op een actieve rol in het overleg met zorgverleners, bijvoorbeeld in een evaluatiegesprek.

 

Zeggenschap gaat dus over de eigen, individuele situatie en wensen en het recht om hierover zelf te beslissen. Deze zeggenschap kent vele vormen en wordt mede gekleurd door de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de betrokkenheid van zijn sociale omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid voor de cliënt om de aanbieder van zijn keuze te kiezen op grond van religieuze, levensbeschouwelijke of andere overwegingen. Als zorgaanbieder dient Zorg@home bij de invulling van de ondersteuning rekening te houden met de pluriformiteit van de samenleving en rekening te houden met de behoeften van cliënten op het gebied van godsdienstige gezindheid, levensovertuiging of culturele achtergrond (intercultureel en inclusief vakmanschap).

Inspraak

Als het gaat om zaken die meerdere cliënten kunnen raken is het van belang dat cliënten en andere betrokkenen (naasten, mantelzorgers) daarover kunnen meepraten. Dat heet inspraak.

​Cliënten hebben recht op inspraak over onderwerpen die direct van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven van meerdere cliënten. Inspraak overstijgt dus het individuele belang en zorgt ervoor dat alle cliënten hun stem kunnen laten horen.

Invloed uitoefenen

Door inspraak kunt als cliënt invloed hebben op de manier waarop Zorg@home haar ondersteuning en dienstverlening organiseert. Wij nemen de inbreng van onze cliënten serieus, en wegen uw mening en ervaringen mee in besluiten over het beleid en de manier waarop hier uitvoer aan wordt gegeven. 

Op dit moment wordt inspraak op de volgende manieren mogelijk gemaakt:

Cliëntervaringsonderzoek

Zorg@home onderzoekt regelmatig hoe de organisatie en uitvoer van zorg en dienstverlening door haar cliënten wordt ervaren. De resultaten worden meegenomen voor verbetering van de ondersteuning. Wij delen de bevindingen met onze cliënten en zorgen ervoor dat u op de hoogte wordt gehouden van wat er met de verbeterpunten wordt gedaan.

Cliëntenpanel

Vanaf januari 2022 wil Zorg@home cliënten gelegenheid bieden deel te nemen aan een periodiek cliëntenpanel. Hoe dit precies wordt vormgegeven wordt nog nader uitgewerkt. Hierin betrekken wij natuurlijk ook graag u als cliënt.

 

In de hoop dat het weer mogelijk wordt om fysieke bijeenkomsten te organiseren, heeft Zorg@home het voornemen periodiek een kleine groep cliënten uit te nodigen om te praten over verschillende onderwerpen. Uw ideeën over de inhoud van en vorm waarin het cliëntenpanel wordt georganiseerd zijn van harte welkom.

Verbeterideeën

Ook op eigen initiatief (zonder dat wij hierom vragen) willen wij van onze cliënten graag horen hoe wij de ondersteuning nog beter kunnen organiseren en uitvoeren. 

bottom of page