top of page

Privacy en cookies

Hieronder vindt u informatie over ons privacybeleid en de cookieverklaring m.b.t. onze website.

Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2019.

 

Zorg@home B.V., gevestigd aan Loosduinseweg 757, 2571 AN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer (burgerservicenummer), gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen. 

 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens 
Zorg@home B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: 

 

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Zorg@home B.V.. Deze privacyverklaring van Zorg@home is in lijn met het algemene beleid voor zorginstellingen, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Zorg@home B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrektbijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld via links van en naar social media profielen, gekoppeld aan onze website)

 • Contactgegevens via een app, gekoppeld aan deze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Zorg@home B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gezondheid

 • burgerservicenummer (BSN)

 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gegevensverwerking@zorgathome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies of vergelijkbare technieken

Zorg@home B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies op onze website vindt u in onze cookieverklaring.

Doelen verwerken persoonsgegevens

Zorg@home B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


•    om onze zorg- en dienstverlening uit te kunnen voeren
•    om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
•    om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en activiteiten;
•    om goederen en diensten bij u af te leveren
•    voor het afhandelen van declaraties en betalingen. 
•    Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
•    Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten; 
•    Het afhandelen van informatieaanvragen; 
•    Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten; 
•    Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Zorg@home B.V.;
•    Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
•    Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
•    Om eventuele klachten correct te behandelen.

Doelen verwerken persoonsgegevens

Zorg@home B.V. mag uw persoonsgegevens verwerken omdat: 
•    u hiervoor toestemming hebt gegeven;
•    dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
•    dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of; 
•    dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Zorg@home B.V. of van een derde. 

Gerechtvaardigde belangen van Zorg@home B.V. kunnen zijn: 
•    Beveiliging van de kantoorruimtes en eigendommen van Zorg@home B.V.
•    Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi; 
•    Kwaliteits- en trainingsdoeleinden; 
•    Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren; 
•    Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek. 

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de zorg- en bedrijfsprocessen goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Zorg@home B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg@home B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Zorg@home B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zorg@home B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Zorg@home B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Zorg@home B.V. verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via gegevensverwerking@zorgathome.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg@home B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensverwerking@zorgathome.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Individuele afweging bij ieder verzoek 
Wij wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden bestaan die maken dat Zorg@home B.V. aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. Zorg@home B.V. zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Zorg@home B.V. aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Zorg@home, dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Zorg@home kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken, via onze website. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

 

Voor vragen m.b.t. ons privacybeleid neemt u contact op met Zorg@home, via het e-mailadres gegevensverwerking@zorgathome.nl

Cookieverklaring

Cookieverklaring
bottom of page