Aanmelden cliënt

Vacatures

Nieuws

Zorg@home behaalt Social Return
Deze week ontvingen wij een persoonlijk overhandigd compliment van de Gemeente Den Haag, voor het behalen van de Social Return.
Vakantiekrachten gezocht

Zorg@home zoekt vakantiemedewerkers!

Leden cliëntenraad gezocht
Binnen de cliëntenraad zijn een drietal vacatures vrijgekomen. Meer informatie vindt u onder 'vacatures' op onze website.
Waarschuwing! Babbeltrucs

Zorg@home wil iedereen graag vragen alert te zijn op signalen van zogeteten 'babbeltrucs'.

Voor medewerkers

Begeleiding

Individuele begeleiding

Bij problemen zoals een (psychische) ziekte, dementie, verslaving of handicap, heeft de beperking vaak veel invloed op het functioneren in het dagelijks leven. Met individuele begeleiding wordt de cliënt ondersteund, om zo zelfredzaam mogelijk te zijn op gebied van:

 • dagbesteding (zinvolle activiteiten, structuur)
 • lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren
 • sociaal functioneren
 • woonsituatie
 • huishouden
 • financiën
 • mobiliteit
 • algemene dagelijkse levensverrichtingen
 
Inhoud ondersteuning
 
Samen met de cliënt en de omgeving (bijvoorbeeld familie of mantelzorgers) wordt bekeken, wat iemand nodig heeft om zo gelukkig en zelfstandig mogelijk te kunnen leven en functioneren. Dit wordt opgenomen in een ondersteuningsplan, waarin concreet wordt beschreven welke doelen de cliënt wil bereiken. Ook worden afspraken vastgelegd, over hoe we deze doelen samen willen bereiken.  De begeleiding richt zich op het zich zo zelfstandig mogelijk kunnen redden op alle levensterreinen, met zo min mogelijk professionele zorg en ondersteuning. Waar mogelijk, wordt de cliënt ondersteund om de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten. De begeleiding kan ook als doel hebben, de zelfredzaamheid te 'compenseren', bijv. om verwaarlozing of opname in een instelling te voorkomen. Bij de individuele begeleiding wordt vaak nauw samengewerkt met andere hulpverleners en instanties zoals bijvoorbeeld de GGZ, of schuldhulpverlening. 

Rekening houdend met van de aard van de problemen, de eigen mogelijkheden en hulp vanuit de omgeving, wordt de cliënt ondersteund om weer grip te krijgen op het eigen leven. De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij:

Sociaal en persoonlijk functioneren
 • het plannen van dagelijkse activiteiten (bijv. het maken en nakomen van afspraken, het hebben van een gezond dag-/nachtritme, het uitvoeren van dagelijkse activiteiten)
 • bevorderen van een sociaal netwerk (denk aan bijv. het opbouwen en onderhouden van sociale contacten)
 • het ontlasten van de de omgeving (verlichten van de 'druk' die de problemen met zich meebrengen voor bijv. mantelzorgers of gezinsleden, het bevorderen van een gezonde relatie met de eigen omgeving)
 • maatschappelijk herstel (weer deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld na opname)
 • het hebben van een daginvulling (het vinden en houden van zinvolle activiteiten zoals werk, opleiding of georganiseerde dagbesteding)
Omgaan met zelfzorg en gezondheid
Er kunnen zich problemen voordoen op gebied van zelfzorg en gezondheid, bijvoorbeeld wanneer iemand zichzelf verwaarloost (zichzelf niet goed verzorgen, bijv. in de persoonlijke hygiëne) of bij het omgaan met medicatie. Ook kan iemand moeite hebben met het aanvaarden van ondersteuning, of niet gemotiveerd zijn voor behandeling. De ondersteuning richt zich op het begrijpen en accepteren de aandoening en het hiermee kunnen omgaan, bij:
 • een lichamelijke aandoening 
 • psychische of verstandelijke problemen
 • problemen als gevolg van een verslaving
Financiën
Hierbij kan o.a. worden gedacht aan hulp bij het structureren van de administratie, hulp bij praktische zaken, het op orde krijgen van schulden en het afstemmen met andere organisaties (bijvoorbeeld schuldeisers, woningbouw, hulpverleningsinstanties). 
Ondersteuning op dit gebied, richt zich op het kunnen houden van overzicht en controle over de persoonlijke financiën:
 • het verkrijgen en houden van balans tussen inkomsten en uitgaven
 • het beheren van de financiën (en evt. schulden)
 • het hebben en houden van betaalbare huisvesting
 
 
Aanvragen
 
Zorg@home biedt individuele begeleiding aan cliënten, doorgaans via het PGB-WMO.
 
Voor het aanvragen van deze ondersteuning, neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.
Inwoners van de gemeente Den Haag kunnen een aanvraag doen, via een digitaal formulier.
 
Ook cliënten met een WLZ-indicatie kunnen individuele begeleiding ontvangen, vanuit het PGB-WLZ. Meer informatie daarover, vindt u hier.
 
 
Neemt u gerust contact op met Zorg@home, voor hulp bij een aanvraag of wanneer u meer informatie wilt over onze zorgverlening.